Dương Triệu Vũ đe dọa soán ngôi đứng đầu của Bùi Bích Phương